HayBook

Welcome to HayBook.

From HayBook, you will be able to read a large selection of digitized novels, short stories, history books and poetry in Armenian or in translation, all available for free on the Internet.

Just click on a link (underlined titles) to read a book online free.

ՀայԳիրքի (HayBook) վրայ պիտի կարենաք կարդալ թուայնացած վէպեր, պատմուածքներ եւ բանաստեղծութիւններ, հայերէն լեզուով կամ թարգմանաբար։

Հոս պիտի գտնէք ելեկտրոնային գիրքեր հայերէն լեզուով, կամ տարբեր լեզուներով հրատարակութիւններ հայ մշակոյթի մասին։

Կրնաք առցանց գիրք մը կարդալ անվճար, մեր կապերէն մէկուն վրայ (ընդգծուած վերնագիրներ) չխկելով։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: