About

ՀայԳիրքի (HayBook) մասին

HayBook is a website devoted to Armenian digital books and libraries.

It gives access to free electronic resources about literature, language and history. On the site you will find electronic books in Armenian or in translation. Just click on a link (underlined titles) to read a book online free.

HayBook gathers all available electronic resources about Armenian culture on the web and also provides information about Armenian digital libraries.

From HayBook, you will be able to read a large selection of digitized novels, short stories, history books and poetry in Armenian or in translation. Haybook directs you to all the greatest digital libraries containing Armenian documents: EANC, Internet Archive, ARAR, ArmenianHouse.org, Google Books, Gallica…  All are listed in the “Internet links” section.

Please consider helping HayBook. Your help will increase the number of ebooks on display.

 

ՀայԳիրք – HayBook հայերէն  լեզուի, հայկական գրականութեան եւ Հայոց  պատմութեան նուիրուած կայքէջ մըն է։ Հոս պիտի գտնէք ելեկտրոնային գիրքեր հայերէն լեզուով, կամ տարբեր լեզուներով հրատարակութիւններ հայ մշակոյթի մասին։ Կրնաք առցանց (online) գիրք մը կարդալ անվճար, մեր կապերէն մէկուն վրայ (ընդգծուած վերնագիրներ) չխկելով (click)։

ՀայԳիրք – HayBook համացանցին վրայ ցրուած հայկական մշակոյթի մասին գոյութիւն ունեցող բոլոր տրամադրելի ելեկտրոնային տուեալները կը մէկտեղէ ու հայկական թուային գրադարաններուն մասին տեղեկութիւն կը հայթայթէ։

ՀայԳիրքի – HayBook վրայ պիտի կարենաք կարդալ թուայնացած վէպեր, պատմուածքներ եւ բանաստեղծութիւններ, հայերէն լեզուով կամ թարգմանաբար։ ՀայԳիրք ձեզ կ՚առաջնորդէ բոլոր գլխաւոր թուային գրադարաններուն, որոնք հայկական նիւթեր ու վաւերաթուղթեր կը բովանդակեն (EANC, Internet Archive, ARAR, ArmenianHouse.org, Google Books, Gallica… Ամբողջ ցանկը տե՛ս “Համացանցային կապեր” բաժնին մէջ)։

Եթէ կը փափաքիք թելադրանքներ կատարել կամ ՀայԳիրքով – HayBook տրամադրելի նոր ելեկտրոնային գիրքերու լման ցանկը ստանալ, գրեցէ՛ք այս հասցէին:

Շնորհակալութիւն։

Warning : HayBook presents only free resources in unicode or PDF, user-friendly, immediately readable for all and which do not require to download fonts or software. The websites which do not conform to these prerequisites will not be mentioned.

HayBook ArmenianEbooks

Créez votre badge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: