Genocide of the Armenians

In English

  • On the genocide (1915-1917) of the Armenians  in and outside the Ottoman Empire (Turkey)

The Young Turks’ Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire / Taner Akçam, Princeton 2012 (the best study so far only based on Ottoman archives) (partial access on Google Books)

THE HISTORY OF THE ARMENIAN GENOCIDE. Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus, Third, Revised Edition / by Vahakn N. Dadrian, Providence • Oxford 1997  (partial access on Google Books)

Ambassador Morgenthau’s Story / Henry Morgenthau, ed. Peter Balakian, Detroit 2003 (best testimony on the Armenian Genocide by the American Ambassador in Constantinople who heard the Interior Minister Talat and the War Minister Enver admit their responsibility in the official policy against the Armenians)  (partial access on Google Books)

UssherAn American Physician in Turkey, Clarence D. Ussher, Boston, 1917 (See Chapters) (on archive.org) (Testimony on the Van events in 1915)

The horrors of Aleppo / by Dr. Martin Niepage, a German eyewitness, London 1917

Armenian Golgotha / Grigoris Balakian 2009

Two war years in Constantinople, sketches of German and Young Turkish ethics and politics, by Harry Stuermer, London, 1917 (on archive.org)

The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the Ottoman Armenians / Donald Bloxham, Oxford, 2005 (partial access on Google Books)

Remembrance and Denial: The Case of the Armenian Genocide / Richard G. Hovannisian, Detroit 1999  (partial access on Google Books)

The Banality of Indifference: Zionism and the Armenian Genocide / Yair Auron, New Brunswick 2000 (partial access on Google Books)

The Historiographic Perversion /  Marc Nichanian, New York 2009  (partial access on Google Books)

“Problems in the comparison of the Armenian Genocide and the Holocaust : Definitions, Typologies, Theories and Fallacies”,  by Robert Melson, in Lessons and Legacies, vol. IV: Reflections on Religion, Justice, Sexuality, and Genocide, ed. Larry V. Thompson, Evanston 2003, p. 24-40.  (on Google Books)

The Making of Modern Turkey: Nation and State in Eastern Anatolia, 1913-1950 / Ugur Ümit Üngör, Oxford 2011 (partial access on Google Books)

Absolute Destruction: Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany / Isabel V. Hull, Ithaca 2005 (partial access on Google Books) (about German complicity in the Armenian genocide, see p. 263-290)

The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916. Uncensored Edition / Arnold Joseph Toynbee, Reading 2000 (eye-witness testimonies on the Armenian Genocide)

“The murderous tyranny of the Turks” / by Arnold J. Toynbee, London 1917

The Armenian genocide in perspective / by Richard G. Hovannisian ed., New Brunswick 1986 (only partial access)

See also maps

Out of Turkey. The Life Story of Donik “Haji Bey” Yessaian / A family memoir as recollected by Harry Yessaian, The University of Michigan-Dearborn 1994

Between the Two Rivers: A Story of the Armenian Genocide / by Aida Kouyoumjian, Coffeetown Press; 2nd edition, 2011 (on your Kindle or on your PC;  payment required : Sold by Amazon Digital Services)

Vergeen : a survivor of the Armenian genocide / Mae Derdarian, 1997

The burning Tigris. The Armenian genocide and America’s response / Peter Balakian  2003

The road from home. The story of an Armenian girl / David Kherdian 1979

On 1895-1896 massacres

Turkey and the Armenian atrocities. A reign of terror /  Edwin Munsell Bliss (1848-1919), Philadelphia 1896 (on Archives.org)

“Non-intervention on behalf of the Ottoman Armenians (1886-1909)”, in Davide Rodogno, Against Massacre: Humanitarian Interventions in the Ottoman Empire (1815-1914), Princeton 2012, p. 185-211. (partial access on Google Books)

  • On 1909 massacres

The red rugs of Tarsus; a women’s record of the Armenian massacre of 1909 / by Helen D. Gibbons (Brown) (1882-19..), New York 1917

Hadjin and the Armenian massacres / Rose Lambert 1911

Armenian Organization and Ideology under Ottoman Rule: 1908-1914 / Dikran Mesrob Kaligian, New Brunswick 2011  (partial access on Google Books)

  • On Turkey

Turkey Beyond Nationalism: Towards Post-Nationalist Identities / éd. Hans-Lukas Kieser, New York 1988 (partial access on Google Books)

Turkification of the toponyms in the Ottoman empire and the republic of Turkey / by  Lusine Sahakyan, Montreal 2010 (70 p.) (on Ararat Center)

  • On the Kurds

The Margins of Empire: Kurdish Militias in the Ottoman Tribal Zone / Janet Klein, Stanford 2011 (partial access on Google Books)

 En français

  • Sur le génocide

Le génocide des Arméniens / Raymond H. Kévorkian, Paris 2006 (la meilleure étude sur l’histoire du génocide) (accès partiel sur Google Books)

Autopsie du génocide arménien / Vahakn N. Dadrian, Bruxelles 1995 (accès partiel sur Google Books)

Le Traitement des Arméniens dans l’Empire ottoman. Livre Bleu du gouvernement britannique  / J. Bryce, A. J. Toynbee

Mémoires de l’ambassadeur Morgenthau. Vingt-six mois en Turquie / par Henri Morgenthau, ambassadeur des Etats-Unis à Constantinople

Rapport secret sur les massacres d’Arménie. La situation du peuple arménien en Turquie / par le Dr Johannes LEPSIUS

L’hydre à quatre têtes du négationnisme : Négation, rationalisation, relativisation, banalisation” / Richard G. HOVANNISIAN,  dans L’actualité du génocide des Arméniens, Paris 1998 (sur Imprescriptible.fr)

“Mouch 1915” / Anahide TER MINASSIAN, dans L’actualité du génocide des Arméniens, Paris 1998 (sur Imprescriptible.fr)

Arménie 1915, «Un peuple civilisé massacré par les Turcs» / Heinrich Vierbücher, un officier allemand

Mémoires d’une déportée arménienne, Madame P. Captanian, Paris 1919 (144 p.)

 

  • Sur les Arméniens de l’empire ottoman

Les Arméniens de Turquie. Rapport du patriarche arménien de Constantinople à la sublime porte. Traduit de l’arménien par K. S. Achguerd, Paris 1877

 

Հայերէնով

  • On the Genocide :

Մեծ ոճիրը : Հայկական վերջին կոտորածները եւ Թալէադ փաշա : Պաշտօնական հեռագիրներ բնագիրներու ստորագրութեամբ եւ բազմաթիւ պատկերներով / Արամ Անտոնեան (Aram Andonian), Boston (Պօսթըն : Պահակ), 1921. (306 p.) (On Hathi Trust Digital Library)

In the desert : Այն սեւ օրերուն…  (Պատկերներ) / Արամ Անտոնեան, Պօսթըն : Հայրենիք, 1919. (204 p.)

In the area of Van-Vaspurakan : Վասպուրականի նահանջ բիւրոցը / Եղիշէ Վարդանեան (Yeghishe Vartanian or Vardanean, born 1891), Boston (Պոսթոն : Ազգ), 1920.  (235 p.) (On Hathi Trust Digital Library)

Յուշարձան ապրիլ տասնըմէկի, Թէոդիկ / Istanbul, 1919

In the area of Andreas (between Sivas ans Shabin-Karahisar) : Աշխարհադաշտ : Եղեռնի դրուագներ Անդրէասի եւ շրջ. / Յարութիւն Ա. Քէֆէլեան (Haroutioun Kefelian), Paris 1937 (100 p.) (on Gallica)

In the area of Eudokia-Tokat : Չորս տարուան տառապանք : Եւդոկիացի (Թոքատ) օր. Թէփերիկ Չալըգեանի աքսորի կեանքէն / Սարգիս Ս. Տէմիրճեան (Sarkis Demirjian – Teperik Chalekian), New York Նիւ Եորք : տպ. Հայկ, 1920. (112 p.) (On Hathi Trust Digital Library)

In the area of Diarbekir-Tigranakert (or Dikranagerd) : Համառօտ տեղեկագիր Տիգրանակերտի վերջին կոտորածներուն / Տիգրանակերտի Հայրենակցական Միութեան, 1919 (31 p.)

Մեծ Եղեռնը «Հորիզոն» թերթի էջերում (1915-1916 թթ.), Տ. Սահակյան, in Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 3, 2002 (on Armenian Academic Research)

  • On the Armenian life in the Ottoman empire

In the city of Adapazari : Աստուածարեալ քաղաք : Նշխարներ / Վարդան Եղիշէեան (Vartan Eghicheyan), Paris 1939 (256p.) (on Gallica)

In the city of Adrianople (modern Edirne) : Ադրիանապոլսոյ հայ գաղութը / Յակոբ Աղասեան (Hagop Aghassian – 1891-1938), Բլովտիվ 1935 (160 p.) (on Gallica)

In the city of Akn, the land of Siamanto and Medzarents :  Քառասնակ / Թ. Ազատեան  (Thoros Azadian – b. 1898), Արշակ Չօպանեանի Յառաջաբանով, Կ. Պոլիս 1930 (119 p.)  See the table of contents and the glossary of Akn dialect. (on Gallica)

In Istanbul : Հայ տպագիր գիրքը Կոսդանդնուպոլսում (1567-1850) / Քնարիկ Կորկոտյան (Knarik Korkotyan), Երեւան 1964 (On Armenian Research Center)

Պատմութիւն Էսաեան Վարժարանի : Յիսնամեայ Յիշատակարան (1895-1945) /  Թ. Ազատեան (Thoros Azadian – b. 1898), Կ. Պոլիս 1945 (172 p.) (on Gallica). See the list of pictures and the Table of contents (on Gallica)

Տատեան Գերդաստանը Եւ Իր Ականաւոր Դէմքերը / Թ. Ազատեան (Thoros Azadian – b. 1898), Կ. Պոլիս 1952 (31 p.) (on Gallica)

Հարիւրամեայ Յոբելեան Պէզճեան Մայր Վարժարանի Գում Գաբու (1830-1930) / Թ. Ազատեան (Thoros Azadian – b. 1898), Կ. Պոլիս 1930 (135 p.) (on Gallica)

Յիշատակարան Ուսուցչաց Օգնութեան Սնտուկի Երեսնամեայ Գործունէութեան (1900-1930) / Թ. Ազատեան (Thoros Azadian – b. 1898), Կ. Պոլիս 1930 (77 p.) (on Gallica)

In the city of Zeytoun : Զէյթունցիք / Գ. Տէօվլէթ (K. Deuvlet), Paris 1942? (32 p.) (on Gallica)

  • On Turkey

Տեղանունների թուրքացումն Օսմանյան կայսրությունում և Հանրապետական Թուրքիայում / Լուսինե  Սահակյան, Montreal 2010 (70 p.) (on Ararat Center for Strategic Research)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s