Religion

Եկեղեցի եւ կրօնք


This page contains a selection of books about Armenian church and religion :

  • The Bible

A multilingual Bible, a perfect tool to learn Armenian or to improve one’s knowledge of languages. You will find there parallel versions of the same passages of the Bible in Armenian (western and eastern Armenian) and in any other language you happen to know. Really useful  (on Lexilogos)

A complete Eastern Armenian Bible (unicode) (on Armenian Church Library)

Western Armenian Bible online (unicode) translated from English (sic) (on Armenian Church Library)

The New Testament in western Armenian (PDF), New York 1867 (very clear image) (on Internet archive)

  • Classical Armenian Bible

Multilingual Classical Armenian New Testament (on Arak29) :

Armenian-English

Armenian-French

Armenian-Russian

Armenian-Spanish

Classical Armenian-English Old Testament (on Arak29)

The Old Testament in classical Armenian, Venice, 1805 (on Internet archive)

The New Testament in classical Armenian, Venice, 1805 (on Internet archive)

The New Testament in classical Armenian, Venice 1732 (on Armenian Rare Books)

  • Grigor Narekatsi (Gregory of Narek  – 940-1003)

Գիրք Աղօթից / Գրիգոր Նարեկացի, Constantinople 1701-1702 (clear image) (on Rare and Ancient Books)

  • Lives of saints

Հայոց նոր վկաները (1155-1843) [Armenian Neo-martyrs 1155-1843] / Հակոբ Հ. Մանանդյան (H. Manandian or Manandyan – 1873-1952), Հրաչյա Աճառյան (H. Acharian or Adjarian 1876-1953) ed., Vagharshapat, 1903. See Table of contents (on Internet Archive)

  • On the Armenian Church

Եկեղեցական պատմութիուն Հայոց / Ադդէ քհնյ. Փայլակեան (Addé Paylakian),  Paris : Imp. Araxes, 1942 (sur Gallica)

Պատմութիւն կաթողիկէ վարդապետութեան ի հայս եւ միութեան նոցա ընդ հռոմէական եկեղեցւոյ ի փլորենտեան սիւնհոդոսի, Աղեքսանդր Պալճեան (Alexandre Baldjian), Վիեննա : Մխիթարեան տպարան, 1878 (334 p.) (sur Gallica)

In English :

  • Prayer Book / by Grigor Narekatsi (Gregory of Narek – 940-1003), translation by Thomas J. Samuelian, 2002
  • Introduction to the Divine Liturgy and Liturgical Armenian : bilingual Armenian-English  (St. Nersess Armenian Seminary)

En français :

  • Sur l’Eglise arménienne :

L’Eglise arménienne, son histoire, sa doctrine, sa liturgie, sa littérature / Monseigneur Malachia ORMANIAN (1841 – 1918), Paris 1910 (sur Gallica)

Rites et cérémonies de l’Église arménienne / par le P. Jacques Dr. Issaverdenz  (1835-1902), Impr. arménienne de Saint-Lazare, Venise 1876 (171 p.) (sur Gallica)

Histoire du Patriarcat arménien catholique / par le R.P. Donat Vernier, 1891 (347 p.) Voir la Table des matières (sur Gallica)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: