for children

Երեխաներուն համար ՝


You will find here a selection of electronic books for children :

Youth literature and tales in western Armenian (արեւմտահայերէն) :

 • Popular Fables : Առակք (PDF) / Վահան վարդապետ Պարտիզակցի, Կ. Պոլիս 1880 (180 p.), with a glossary of dialect words (on  Gallica)
 • Արեւելեան Հէքեաթներ ՝ Արքայական գերուհին, in  Զմրուխտէ Պատմուճան / Թ. Ազատեան (Thoros Azadian – b. 1898), Կ. Պոլիս 1936 (p. 101-130) (on  Gallica)
 • Արեւելեան Հէքեաթներ ՝ Ադամանդ ածող թռչունը, in  Զմրուխտէ Պատմուճան / Թ. Ազատեան (Thoros Azadian – b. 1898), Կ. Պոլիս 1936 (p. 131-152)
 • Գամեր : Փոքրիկ ճամբորդը Արեւելքի մէջ : Միակ ընթերցարանը հայուն զարդարուած բազմաթիւ նոր տեղացոյց պատկերներով եւ լուսանկ. : Համառօտ տեղեկութիւններ Ասիական Թուրքիոյ վրայ եւ օգտակար գիտելիքներ / Սիմոն Գաբամաճեան, Կ. Պոլիս, 1911 (great story of a young boy travelling across Western (Ottoman) Armenia, discovering its regions and their cultural and geographic peculiarities. The model is Le tour de France par deux enfants which was published in France after the loss of Alsace-Lorraine to Germany (1871). The French book had a strong patriotic tone and was a huge success. Given the political situation of Ottoman Armenians, it is understandable why this kind of book could appeal to them.)
 • Translation of European tales : Բարոյական վէպեր կամ տղայոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ : Հտ. Ա: Աղաւնի կամ բարերարութեան վարձքն ու չարութեան պատիժը, Յովհաննէս Վուտսըն կամ չար ընկերու վնասը, Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1850
 • Translation of European tales : Վարդուհի Եղեւնաբերդեան կամ դիւցազնական հայրասիրութիւն / Վիեննա : տպ. Մխիթարյան 1852
 • An introduction to Armenian history :  Հայկական աշխարհ / Գրիգոր Գ. Գուտուլեան (Krikor K. Koudoulian – b. 1886), Սոֆիա 1928 (96 p.) (on Gallica)
 • A handbook to teach children how to read and write : Մայրենի լեզու : Գրել – Կարդալու Ա. գիրք / Գ. Ա. Մալաթեան (K. Malatian – b. 1897), Genève, 1930 (84 p.)
 • An anthology of literary texts for youth (Armenian literature and French literature in translation) : Թանգարան հատընտիր հատուածներու : Արձակ եւ ոտանաւոր. Միջին դասընթացք / Հ. եւ Զ. Ասատուր (Zabelle Assadour (1863-1934), Hrant Assadour (1862-1928)) Կ. Պոլիս 1911 (376 p.). See the Table of contents
 • An anthology of literary texts for youth  : Պատկերազարդ հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց : Աշխարհիկ լեզուաւ արձակ եւ ոտանաւոր : Բարձրագոյն դասընթացք : Մասն Բ / Սիմոն Գաբամաճեան, Կ. Պոլիս, 1906 (on GoogleBooks)
 • Մայրենի լեզու, հիմնովին բարեփոխուած : Հատընտիր քաղուածք : Միջին դասընթացք : Բ տարի, Կ. Պոլիս, 1907
 • Aesop’s Fables translated in Western Armenian in 1818, in a language surprisingly close to our arevmedahayeren (Fables d’Esope traduites en arménien occidental en 1818) : Առակք Եզովբոսի : Թարգմանեալ ի գաղղիական լեզուէ յաշխարհաբառ / Եզովպոս; Մինաս Բժշկեան, Վենետիկ : Ս. Ղազար, 1818

In eastern Armenian :

In English :

The Flower of Paradise and Other Armenian Tales. Translated and Retold by. Bonnie C. Marshall, 2007

En français :

Contes, légendes et épopées populaires d’Arménie. vol. I. Contes et vol. II. Légendes / traduits ou adaptés de l’arménien, par Frédéric Macler (1869-1938), 1928-1933, 2 vol. (162, 236 p.) Voir la table des matières du vol. 1 et la table des matières du vol. 2 (Légendes) (on Gallica)

On pedagogy in Armenian schools

Ազատութեան դաստիարակութիւնը“, in Անկեղծ Էջեր : Դ. Հատոր / Յովհաննես Թ. Հինդլեան  (Hovhannes T’. Hintliyan – b. 1866), Կ. Պոլիս 1922  (p. 110-113) (on Gallica)

Արդարակշիռ ազգասիրութիւնը“, in Անկեղծ Էջեր : Դ. Հատոր / Յովհաննես Թ. Հինդլեան, Կ. Պոլիս 1922 (p. 155-159) (on Gallica)

To read other articles by Hintliyan, see the Table of contents

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s